“Bất lập văn tự

Giáo ngoại biệt truyền

Trực chỉ nhân tâm

Kiến Tánh thành Phật."

 

Dịch nghĩa:

Không lập văn tự

Truyền ngoài Kinh điển,

Chỉ thẳng tâm ngưòi

Thấy Tánh thành Phật

 

(Tôn chỉ Thiền Tông)

 

Lâm tế Nghĩa Huyền: "Tâm pháp không hình, thông suốt mười phương. Ở mắt gọi thấy, Ở tai gọi nghe, Ở mũi ngửi hương, Ở miệng nói bàn, Ở tay nắm bắt, Ở chân đi chạy."